Dnes je 26.05.2019

Osobné údaje ako biznis, alternatívny dodávateľ energií je na hrane zákona

Biznis s osobnými údajmi a neoprávnené nakladanie s nimi je na Slovensku realita, alternatívny dodávateľ energií zašiel na hranu zákona.

Na Slovensku funguje a celkom úspešne biznis s osobnými údajmi. Takto zaváňa aj prípad alternatívneho dodávateľa energií, ktorého zástupca volá ľuďom, ktorí s týmto dodávateľom  nemali nikdy žiadny obchodný vzťah. Zástupca tejto firmy pritom pozná ich osobné údaje, ktoré nie sú nikde verejne dostupné. Osoba, ktorá sa predstavila ako zástupca spoločnosti Eenergie 2 pri telefonickom kontakte poznala adresu odberného miesta, plné meno a adresu odberateľa a aj jeho telefónne číslo. To všetko napriek tomu, že tento odberateľ s ním nikdy v minulosti nijakým spôsobom nespolupracoval. Tieto informácie sme priniesli v článku: Biznis s osobnými údajmi? Alternatívny dodávateľ energií možno pozná aj tie vaše.

Keďže ide o závažný problém, o vyjadrenie sme požiadali aj Úrad pre ochranu osobných údajov, podľa ktorého táto situácia nesie znaky porušenia zákona: „Vo všeobecnosti sa javí, že táto situácia by mohla mať znaky porušenia viacerých právnych noriem, okrem iného všeobecného nariadenia 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov. Úrad môže porušenie nariadenia alebo zákona konštatovať iba v konaní o ochrane osobných údajov, ktoré môže začať, ak má úrad dostatok informácií,“ uviedol hovorca úradu.

Je faktom, že s osobnými údajmi sa veselo obchoduje nie len a Slovensku, ale v ostatných krajinách a to aj napriek tomu, že sa už niekoľkokrát menila, či sprísňovala legislatíva. Nečudujte sa teda, že s vašim menom, adresou, či inými údajmi veselo nakladajú rôzne firmy, ktoré ich využívajú na marketingové, či obchodné účely. Vie o tomto biznise Úrad na ochranu osobných údajov? Odpovedá hovorca úradu: „Nie len na Slovensku sú databázy obsahujúce napríklad aj osobné údaje veľmi cenené. Úrad vykonáva kontroly, vlastné zisťovania na základe ktorých neskôr koná z úradnej povinnosti. Prezradením podrobnejších informácií mohlo byť zmarené zisťovanie úradu, nie je možné sa preto bližšie vyjadrovať.“

V mnohých prípadoch si za prezradenie svojich osobných údajov môžeme aj sami, je viac než dôležité postupovať obozretne, dokonca aj vyhodenie niektorých dokumentov môže spôsobiť, že niekto sa dostane k vašim údajom. Brániť sa proti takýmto spoločnostiam dá: „V prípade ak dotknutá osoba zistí, alebo má podozrenie na nezákonné spracúvanie jej osobných údajov, či osobných údajov inej fyzickej osoby, môže sa obrátiť na úrad a podať návrh na začatie konania, alebo podať podnet. Medzi základné rady, ako ľudia môžu ochrániť  svoje osobné údaje patrí napríklad, aby nevyhadzovali písomnosti osobnej povahy v ktorých sú uvedené ich osobné údaje, je lepšie takéto písomnosti zničiť, skartovať, aby sa z nich osobné údaje nedali zistiť. Je potrebné dbať na poučovanie detí, aby svoje osobné údaje, ale aj osobné údaje rodičov chránili a nezdieľali ich s neznámymi.  Pri používaní internetu je vždy potrebné zvážiť, či je nutné a v akom rozsahu poskytnúť osobné údaje. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program a meňte heslo. V prípade ak má osoba podozrenie zo zneužitia jej osobných údajov, je potrebné, aby vykonala všetky opatrenia na to, aby minimalizovala škody, napríklad, ak sa spracúvanie týka  údajov z platobnej karty, aby osoba stratu alebo krádež karty oznámila banke a kartu zablokovala. V prípade, ak máme záujem o inštaláciu nejakej aplikácie je potrebné si vždy prečítať podmienky jej používania, aby  sme predišli napríklad tomu, že odkliknutím všeobecných podmienok sa prevádzkovateľ aplikácie dostane ku všetkým našim kontaktom v telefóne, alebo si bude môcť stiahnuť fotografie z telefónu a podobne,“ dopĺňa hovorca Úradu na ochranu osobných údajov.

Keďže ide o alternatívneho dodávateľa energií, k tejto problematike sa vyjadril aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý by mohol v tomto prípade začať konanie len na podnet od spotrebiteľa: „Úrad robí maximum, samozrejme v mantineloch, ktoré mu umožňuje platná legislatíva. Úrad nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu, ale už dnes intenzívne hľadá všetky možnosti optimalizácie platných zákonov v tomto smere. Úrad tiež dlhodobo verejnosť cez médiá edukuje a upozorňuje na prípady nečestných praktík pri podomovom predaji plynu a elektriny. Na vyhrotený boj firiem o zákazníkov často doplácajú dôverčiví ľudia, obeťami takýchto podvodov sú najmä seniori,“ hovorí Radoslav Igaz z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Ako bolo načrtnuté v článku Biznis s osobnými údajmi? Alternatívny dodávateľ energií možno pozná aj tie vaše, v tomto prípade môže byť zdrojom osobných údajov bývalá externá pracovníčka SPP, ktorá pri svojej práci používala neštandardné praktiky. Hovorca SPP Ondrej Šebesta uviedol, že SPP má voči svojim externým pracovníkom niekoľko stupňov kontroly: „Máme nastavených viacero kontrolných mechanizmov, ktoré v maximálnej miere chránia našich zákazníkov pred  nekalými obchodnými praktikami. Kvalitu predaja pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme. Okrem toho realizujeme vlastné prieskumy a tiež náhodné kontroly priamo „v teréne“. V prípade, ak sa zákazníci stretnú s nekorektným prístupom konkrétneho obchodného zástupcu zmluvného poskytovateľa, SPP z toho bezodkladne vyvodí dôsledky, pretože dôvera zákazníkov a ich spokojnosť je pre nás kľúčová. Aj preto nás zákazníci môžu kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom Zákazníckej linky SPP.“

Pracovník ktorý podľa jeho slov vystupoval v mene spoločnosti Energie 2 v telefonickom rozhovore uviedol, že databáza s údajmi možných klientov je bežne dostupná, preto nás zaujímalo či niečo takéto poskytuje niektorý z klasických dodávateľov: „SPP považuje dôvernosť a zabezpečenie ochrany údajov zákazníkov, vrátane ich osobných údajov, za významnú časť zmluvného vzťahu so svojimi odberateľmi. SPP, dodržujúc zásadu integrity a dôvernosti spracúvania osobných údajov v zmysle účinných právnych predpisov pre oblasť ochrany osobných údajov, má implementované všetky potrebné technické, personálne a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a predísť akémukoľvek náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému prístupu, poskytnutiu alebo zverejneniu údajov o zákazníkoch,“ dopĺňa Ondrej Šebesta. Hovorca zároveň uviedol, že SPP si konanie spoločnosti Energie 2 preverí.

Odpoveď od Stredoslovenskej energetiky sme v tomto prípade žiaľ nedostali, no ani táto spoločnosť si určite nedovolí hazardovať s osobnými údajmi svojich klientov. V každom prípade platí, že pri akýchkoľvek ponukách musia byť všetci obozretní a pred podpisom akejkoľvek zmluvy si nechajte čas na rozmyslenie. Nezabudnite, že na odstúpenie od zmluvy máte 14 dní od jej podpisu. V tomto období môžete zmluvu vypovedať bez akýchkoľvek sankcií, či dôvodov. Biznis s osobnými údajmi sa zrejme len tak ľahko nepodarí zastaviť, no v žiadnom prípade to rôznym spoločnostiam neuľahčujte a buďte skutočne obozretní. Iba tak predídete rôznym problémom, či prípadným nevýhodným zmluvám. Tejto problematike sa budeme aj naďalej venovať.

 

 

foto ilustračné

-Miroslav Vavra-
14. 10. 2018


comments powered by Disqus